• BIST 1.408
  • Altın 461,090
  • Dolar 8,0625
  • Euro 9,6585
  • Lefkoşa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Mağusa 33 °C
  • İskele 33 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • Lefke 34 °C

Koalisyon için CTP ve DP'nin önerileri!

CTP-BG, 28 Temmuz seçimleri sonrasında gerçekleştirilmekte olan koalisyon görüşmelerinin ikinci aşamasında, detaylandırılmış hükümet programına ilişkin...
Koalisyon için CTP ve DP'nin önerileri!

ctp dp logoCTP-BG, 28 Temmuz seçimleri sonrasında gerçekleştirilmekte olan koalisyon görüşmelerinin ikinci aşamasında, detaylandırılmış hükümet programına ilişkin ortak çalışma öncesinde, aşağıda konu başlıkları altında paylaşılan hususlarda tam bir mutabakata varılmasını öngörür:

A. DEMOKRASİ VE HUKUK DÜZENİ

Kurulacak olan koalisyon hükümeti;

1. CTP’nin Önerisi: Anayasa’nın 1. maddesinde Cumhuriyet’in temel nitelikleri arasında yer alan demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkelerini hakiki anlamıyla hayata geçirmeyi öngörür.

DP’nin Önerisi: Anayasanın 1.maddesinde yer alan ''Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir Cumhuriyettir.'' ifadesini hakiki anlamıyla hayata geçirmeyi ve uygulamayı öngörür.

Uzlaşma Önerisi: Anayasanın 1. maddesinde Cumhuriyetin temel nitelikleri arasında yer alan demokrasi, sosyal adalet, hukukun üstünlüğü ve laiklik ilkelerini hakiki anlamıyla hayata geçirmeyi ve uygulamayı öngörür.

 

2. Kıbrıs Türk halkının kendisiyle ve ülkesiyle ilgili kararları herhangi bir müdahale olmaksızın özgür iradesiyle vermesini demokrasinin birinci koşulu olarak tespit eder.

 

3. CTP’nin Önerisi: Anayasa’nın Meclis’teki milletvekillerinin 4/5’ünün oyuyla değiştirilebilmesini olanaklı kılmak amacıyla Anayasa’nın 81. ve 162. maddelerinin Haziran 2014’te değiştirilmesi için mahalli idare seçimleriyle eş zamanlı referandum yapılmasını hedefler.

DP’nin Önerisi: Anayasa tartışmalarının sağlıklı ve katılımcı bir anlayışla yürütülerek bütününü veya sonuçlandırılamıyorsa Anayasanın belirli maddelerinin Milletvekillerinin 4/5 oyu ile değiştirilebiilmesini olanaklı kılmak amacıyla Anayasa'nın 81. ve 162. maddelerinin Haziran 2014 Yerel Seçimleriyle eş zamanlı referanduma götürülmesini hedefler

Uzlaşma Önerisi: Anayasanın değiştirilmesiyle ilgili çalışmaları hükümet kurulur kurulmaz başlatmayı ve katılımcı bir anlayışla sürdürmeyi hedefler. Üzerinde uzlaşılan tüm değişiklikleri (diğer maddeler üzerinde uzlaşılamazsa, Anayasanın 81. ve 162. maddeleriyle ilgili değişiklikleri) Haziran 2014’te yapılacak mahalli idare seçimleriyle eş zamanlı olarak referanduma götürmeyi taahhüt eder.

 

4. CTP’nin Önerisi: Anayasa’da yer alan insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti açısından yetersiz olan hükümleri değiştirmek için çalışma başlatır.

DP’nin Önerisi: Demokratik yaşantımızı geliştirmek için gerekli tüm Anayasal ve yasal değişiklik ve düzenleme çalışmalarını hayata geçirir.

Uzlaşma Önerisi: Anayasanın 81. ve 162. maddeleri dışındaki maddelerle ilgili uzlaşma çalışmaları Haziran 2014’e kadar tamamlanamazsa, bu konudaki çalışmaları Haziran 2014’ten sonra da sürdürmeyi ve Anayasa’da özellikle aşağıdaki çerçevede değişiklikler yapmak için çaba göstermeyi taahhüt eder:

a) Yasama dokunulmazlığının, tutuklama yasağı korunarak, siyasal faaliyetlerle ilgili yargılamalar hariç kaldırılması.

b) Temel haklarla ilgili düzenlemelerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde değiştirilmesi.

c) Ombudsman ve Sayıştay ile ilgili düzenlemelerin bu kurumların güçlendirilmesi, daha da işlevselleştirilmesi ve daha  da bağımsız hale getirilmesi için değiştirilmesi.

d) Yargı ile ilgili düzenlemelerin, adil, makul sürede yargılama, uzmanlaşma ve idareye karşı dava açılmasının ve  idarenin yargı yoluyla denetlenmesinin kolaylaştırılması ilkeleri çerçevesinde değiştirilmesi.

e) Eşitlik ilkesinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce kabul edilen ayrımcılık yasağı çerçevesinde yeniden düzenlenmesi.

f) Memurların siyaset yasağının kaldırılması.

g) Kadın haklarının, çocuk haklarının, engelli haklarının Anayasa’da açıkça ve modern gelişmelere uygun biçimde düzenlenmesi.

h) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde düzenlenen haklarının ihlal edildiğini iddia edenlere Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkının tanınmasını sağlayacak değişikliklerin yapılması.

i) Geçici 10. maddenin kaldırılması.

 

5. Anayasa’nın 162. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için çalışma başlatmayı taahhüt eder:

(1) Anayasa’nın kısmen veya tamamen değiştirilmesi, 9. madde kuralları saklı kalmak koşuluyla, Cumhuriyet Meclisi’nin en az on üyesi tarafından yazılı olarak önerilebilir.

(2) Anayasa’nın değiştirilmesi hakkındaki önerilerin görüşülmesi ve kabulü, bu maddede yer alan koşullar saklı kalmak kaydıyla, yasaların görüşülmesi ve kabulü hakkındaki kurallara bağlıdır. Ancak, değişiklik önerileri, önerilerin verildiği tarihten başlayarak otuz gün geçmedikçe görüşülemez.

(3) Anayasa’nın değiştirilmesi hakkındaki öneriler, Cumhuriyet Meclisi üye tamsayısının en az üçte iki çoğunluğunun oyuyla kabul edilebilir.

(4) Cumhuriyet Meclisi üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla kabul edilen değişiklik önerileri, yine aynı çoğunlukla karar verilmesi halinde, halkoylamasına sunulur. Bu fıkra kuralları uyarınca halkoyuna sunulan önerilerin halkoylamasında kabul edilmesi halinde, kabul edilen değişiklikler Cumhurbaşkanınca on gün içinde Resmi Gazete’de yayımlanır ve Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girer.

(5) Cumhuriyet Meclisi’nin üye tamsayısının beşte dört çoğunluğunun oyuyla kabul edilen Anayasa değişiklik önerileri ise, halkoylamasına gerek duyulmadan, Cumhurbaşkanınca on gün içinde Resmi Gazete’de yayımlanır ve Resmi Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girer.

 

6. Anayasa’nın 81. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi için çalışma başlatmayı taahhüt eder:

(1) Cumhuriyet Meclisi toplantıları, Meclisin kendi binasında yapılır.

(2) Cumhuriyet Meclisi, milletvekili genel seçimi sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonraki onuncu gün, saat 10.00'da kendiliğinden toplanır.  Meclise, toplantıda hazır bulunan en yaşlı milletvekili başkanlık eder; en genç iki milletvekili de katiplik görevini yerine getirir. Bu toplantıda, milletvekilleri and içerler ve Başkanlık Divanı seçimlerine geçilir. Başkanlık Divanı seçimleri bu tarihten başlayarak en geç on gün içinde tamamlanır. Bu toplantı ile yeni yasama dönemi ve birinci yasama yılı başlamış olur.

(3) Cumhuriyet Meclisi, her yıl Eylül ayının ilk iş günü kendiliğinden toplanır ve olağan olarak Haziran ayı sonuna kadar çalışır.

(4) A. Cumhuriyet Meclisi çalışmalarını kendi yaptığı İçtüzük kurallarına göre yürütür. İçtüzük kuralları, siyasal parti gruplarının Cumhuriyet Meclisinin bütün faaliyetlerine üye sayısı oranında katılmalarını sağlayacak yolda düzenlenir. Siyasal parti grupları en az üç üyeden oluşur.

B. Siyasal parti grupları en az üç üyeden oluşur. Cumhuriyet Meclisi çalışmalarını yürütmek amacıyla, bu maddede belirtilen sürekli komiteler dışında, içtüzükle veya içtüzüğün verdiği yetkiye dayanarak, sürekli, geçici veya özel komiteler kurabilir. Komitelerin kuruluş ve oluşumunda siyasal parti gruplarının üye sayıları oranında temsili sağlanır.

C. Cumhuriyet Meclisinde sürekli olarak görev yapmak ve Sayıştay raporları ile Ombudsman raporlarını görüşmek, incelemek ve çalışma sonuçlarını bir Raporla Genel Kurula sunmak üzere bir  Sayıştay ve Ombudsman Komitesi kurulur. Bu Komite, Meclis’te grubu bulunan tüm siyasal partilerden ikişer milletvekilinin katılımıyla oluşur. Bu Komite, başkanını ve başkan vekilini,  muhalefet partilerine mensup olan üyeleri arasından seçer.

(5) Cumhuriyet Meclisi, Anayasa’da aksine bir düzenleme bulunmayan durumlarda, 17 üyenin katılımıyla toplanır ve en az 13 üyenin oyuyla karar verir. Ancak, aşağıdaki bentlerde öngörülen oylamalarda karar yeter sayısı üye tamsayısının salt çoğunluğudur:

a) Bütçe ve kesin hesap yasa tasarılarına ilişkin oylamalarda,

b) Vergi yasalarına ilişkin oylamalarda,

c) Kalkınma planlarına ilişkin oylamalarda,

d) Milletvekilliğinin sona ermesine ilişkin oylamalarda,

e) Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin oylamalarda,

f) Uluslararası antlaşmaların uygun bulunmasına ilişkin oylamalarda,

g) Kıbrıs sorunuyla ilgili kararların alınmasına ilişkin oylamalarda,

g) Savaş hali ilanı ile silahlı kuvvetlerin kullanılmasına ilişkin oylamalarda,

h) Güvenoylaması, güven istemi ve güvensizlik önergesine ilişkin oylamalarda,

i) Olağanüstü durum ve sıkıyönetim ilanına ilişkin oylamalarda.

Olumlu ve olumsuz oyların eşitliği halinde, oya sunulan husus reddedilmiş sayılır. Ancak çekimserlik, olumlu veya olumsuz oylardan fazla olanın yönünde karar verilmesini peşin olarak kabul etmek anlamına gelir.

(6) Cumhuriyet Meclisi, Cumhurbaşkanı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı, Bakanlar Kurulu veya en az on milletvekilinin istemi üzerine olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

(7) Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulundaki görüşmeler açıktır ve tutanak dergisinde tam olarak yayımlanır.

(8) Cumhuriyet Meclisi, Genel Kurul kararı ile kapalı oturumlar yapabilir. Bu oturumlardaki görüşmelerin yayını, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun kararına bağlıdır.

(9) Cumhuriyet Meclisindeki açık görüşmelerin, o oturumdaki Başkanlık Divanının önerisi üzerine Genel Kurulca başka bir karar alınmadıkça, her türlü vasıta ile yayını serbesttir.

 

7. Meclis İçtüzüğü altı ay içerisinde Meclis çalışmalarının etkililiğinin, verimliliğinin ve şeffaflığının sağlanması amacıyla değiştirilecektir.

 

8. Siyasal partilerin gelir ve giderlerinin Sayıştay’ın yardımıyla Anayasa Mahkemesi tarafından denetlenmesini sağlayacak yasal düzenlemenin altı ay içinde yapılmasını hedefler.

 

9. Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın altı ay içerisinde değiştirilmesini ve KKTC’nin tek seçim bölgesi olarak kabul edilmesini öngörür.

 

10. CTP’nin Önerisi: Siyasal Partiler Yasası değiştirilerek partilerinden istifa eden milletvekillerinin bir sonraki seçime kadar bağımsız kalmasını, bakan, komite başkanı olmasının ve yeni parti kurarak hükümete girmesinin engellenmesini sağlar.

 

DP’nin Önerisi: Siyasal Partiler Yasası öncelikli olarak ele alınarak değiştirilir ve partilerinden istifaeden Milletvekillerine bir sonraki seçime kadar bağımsız kalma zorunluluğu getirilir. Bu Milletvekillerinin Yürütme veya Yasama organları içinde bulunan herhangi bir göreve atanmasını engeller ve salt çoğunluk gerektiren ( bütçe, Güvensizlik önergesi gibi) yasalarda oy kullanma hakkını engeller.

 

11. Sayıştay Yasası’nın, Sayıştay’ın özerkliğini ve denetim yetkilerini güçlendirecek biçimde değiştirilmesini ve Sayıştay Başkanı’nın seçilme usulünün, muhalefet partilerinin gösterecekleri adaylar arasından Meclis Genel Kurulu’nca seçilme şeklinde değiştirilmesini hedefler.

 

12. Tarafsız ve bağımsız bir kişinin en kısa sürede Ombudsman olarak atanmasını ve Ombudsman Yasası’nın değiştirilerek kurumun işlevselleştirilmesini öngörür.

 

13. İş mahkemelerinin, ticaret mahkemelerinin ve çocuk mahkemelerinin kurulması için en kısa sürede çalışma başlatılmasını hedefler.

 

14. CTP’nin Önerisi: Sendikalaşma ve grev haklarının devamını öngörür ve teşvik edici düzenlemeler yoluyla bu hakların özel sektör çalışanları tarafından da kullanılabileceği koşulların oluşması için çalışır.

DP’nin Önerisi: Sendikalaşma ve grev haklarının İLO kuralları çerçevesinde devamını öngörür ve bu hakların ayni çerçevede özel sektör çalışanları tarafından da kullanılabilmesini sağlayacak teşviklendirmeler yapılır.

Uzlaşma Önerisi: Sendikalaşma ve grev haklarının ILO sözleşmeleri çerçevesinde geliştirilmesini öngörür ve teşvik edici düzenlemeler yoluyla bu hakların özel sektör çalışanları tarafından da kullanılabileceği koşulların oluşması için çalışır.

 

15. Çevre Yasası’nı değiştirerek ihmalde bulunmak suretiyle çevrenin kirletilmesine sebebiyet verenlerin cezalandırılacakları düzenlemeleri hayata geçirir.

 

16. Mevzuatta var olan ayrımcılığa ilişkin hükümlerin tümünün ayıklanmasını öngörürken toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kota uygulamaları da değerlendirilmek üzere gerekli düzenlemelerin yapılmasını ve eşitlik anlayışının toplumun tüm kesimlerince kabulü için gerekli çalışmaları başlatır ve engellilerin önüne engel olarak çıkan düzenleme ve uygulamaları ortadan kaldırmayı hedefler. Altı ay içerisinde Siyasal Partiler Yasası’nın değiştirilmesini ve tüm siyasal partilerin milletvekili genel seçimlerinde en az %30 kadın aday göstermesinin zorunlu kılınmasını öngörür.

 

17. CTP’nin Önerisi: Yabancı işçi sayısını azaltacak ve kaçak işçi çalıştırmayı önleyecek düzenlemeleri getirmeyi ve bu düzenlemeleri ihlal edenlerin cezalandırılmasının sağlanmasını hedeflerken, ülkede çalışan yabancı işçilere yönelik her türlü ayrımcılıkla mücadele etmeyi ve yabancı işçilerin insan haklarına aykırı, gayriinsanî koşullarda çalıştırılmasını engellemeyi başlıca görevleri arasında görür.

DP’nin Önerisi: Reel ekonominin ihtiyaç duymakta olduğu işgücü belirlemesinin yapılmasının ardından öncelikli olarak yerel işgücünün kullanılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacak, gerekli görülen yabancı işgücü temininde varolan bürokratik engeller minimize edilecektir.

 

18. İşgücü teminiyle ilgili bürokratik sürecin gözden geçirilmesini ve daha etkin ve verimli bir hale getirilmesini öngörür.

 

19. Bilişim suçlarını düzenleyen bir yasa hazırlanmasını öngörür.

 

20. İyi İdare Yasası’nın altı ay içerisinde Meclis’ten geçirilmesini öngörür.

 

21. Bu programda öngörülen yasa ve anayasa değişikliklerinin hazırlanması amacıyla Meclis’te özel bir komite kurulur.

 

B. KIBRIS SORUNU

Kurulacak olan koalisyon hükümeti;

1. CTP’nin Önerisi: Cumhurbaşkanı ile istişare yoluyla, Kıbrıs sorununa ilişkin yürütülecek müzakerelere aktif şekilde müdahil olacağı mekanizmaları oluşturur.

 

Uzlaşma Önerisi: Kıbrıs sorununa ilişkin yürütülecek müzakerelere hükümetin aktif şekilde müdahil olmasını sağlayacak mekanizmaların oluşturulmasını hedefler. Bu amaçla Cumhurbaşkanı ile istişare edilir.

 

2. CTP’nin Önerisi: BM Güvenlik Konseyi kararları, 1977-1979 üst düzey anlaşmaları ve 23 Mayıs ve 1 Temmuz anlaşmaları ışığında, siyasi eşitliğe dayalı Birleşik Federal Kıbrıs’a ulaşmayı hedefler.

Uzlaşma Önerisi: Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları, üst düzey lider anlaşmaları ışığında, siyasi eşitliğe dayalı Birleşik Federal Kıbrıs’a ulaşmayı hedefler.

DP’nin Önerisi: Kıbrıs sorununun çözümü ile ilgili olarak başlatılacak olan yeni görüşmeler sürecinin olumlu bir sonuca ulaşması için üstüne düşen tüm sorumluluğu eksiksiz yerine getirir.

 

3. CTP’nin Önerisi: “Çözüm ve AB hedefi” ile “üretken, kendi kendini yöneten, demokratik bir yapı ve sosyal adalete dayalı toplum düzeni mücadelesinin” birbiri ile bağını gözetir.

DP’nin Önerisi: ''Çözüm ve AB hedefi'' ile ''üretken, kendi kendini yöneten, demokratik bir yapı ve sosyal adalete dayalı toplum düzeni ve iyi yönetilen bir KKTC'' mücadelesinin birbirine ters düşen yaklaşımlar olmadığı gerçeğini kabullenir.

 

4. CTP’nin Önerisi: Kıbrıs’ta iki toplum arasındaki bağları güçlendirme maksadı ile ortak sorumluluk ve saygı temelinde sosyal, kültürel ve ekonomik işbirliğini savunur ve bunun gereğini yapar.

DP’nin Önerisi: Kıbrıs'ta iki halk arasında müşterek fayda oluşturma maksadı ile ortak sorumluluk ve karşılıklı saygı temelinde sosyal, kültürel ve özellikle ekonomik işbirlikleri oluşturulabilmesi için gereken zemini oluşturacak girişimleri ivedilikle gündeme getirerek yaşam bulmasını sağlar

 

C. TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE AVRUPA BİRLİĞİ İLE İLİŞKİLER

Kurulacak olan koalisyon hükümeti;

1. CTP’nin Uzlaşma Önerisi: Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ile ekonomik ilişkileri önemser; Mali Yardım Tüzüğü’nün gelişerek uygulanması, Yeşil Hat Tüzüğü’nün geliştirilmesi, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün hayata geçirilmesi ve bunun ötesinde AB ile aramızda serbest ticaretin geliştirilmesini sağlayacak tüzüklerin hazırlanması, İslam Örgütü’ne üye ülkeler ve AB dışında kalan ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve tüm bölge ülkeleriyle doğrudan ekonomik, kültürel ve sportif ilişkilerin kurulması için gerekeni yapar.

Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı finansman yardımlarının Yardım Heyeti Modeli (şu anki uygulama) yerine Altyapı Yatırımları, Mali Destek ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Programları ile proje bazlı ve denetim ayağının geliştirileceği bir yapıda yaşam bulmasını gözetir.

Türkiye Cumhuriyeti ve tüm diğer ülke ve uluslararası kuruluşlar ile her alanda sağlıklı ilişkileri ve toplumsal onurumuzu gözeten saygı ve eşitlik yanlısı yaklaşımları önemser.

 

DP’nin Önerisi: Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomik ilişkileri önemser; Bu maksatla gerek AB gerekse TC ile Gümrük Birliği kapsamına girişin ilk adımı olarak görülen '' Serbest Ticaret'' girişimlerini ivedilikle hayata geçirir ve her iki tarafla bu maksatla ön görüşmeleri başlatılması için sorumluluk üstlenir. Bunun yanında İslam Örgütü’ne üye ülkeler ve AB dışında kalan ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve tüm bölge ülkeleriyle doğrudan ekonomik, kültürel ve sportif ilişkilerinkurulması için gerekeni yapar.

Türkiye Cumhuriyeti’nin sağladığı finansman yardımlarının ''Yardım Heyeti '' Modeli yerine Altyapı Yatırımları, Mali Destek ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Programları ile proje bazlı ve denetim ayağının geliştirileceği bir yapıda yaşam bulmasını gözetir.

Türkiye Cumhuriyeti ve tüm diğer ülke ve uluslararası kuruluş ile her alanda sağlıklı ilişkileri ve toplumsal onurumuzu gözeten saygı ve eşitlik yanlısı yaklaşımları önemser.

Hükümet bu maksatla iki bakanlığı ayrı ayrı Türkiye ve AB ile olan ilişkileri koordine maksadı ile görevlendirir.

 

D. NÜFUS VE VATANDAŞLIK POLİTİKASI

Kurulacak olan koalisyon hükümeti;

 

1. Altı ay içinde Meclis’ten geçirilerek yasayla yeniden yapılandırılacak nüfus ve vatandaşlık mekanizmasının, keyfilik ve siyasi müdahalelerden arındırılmasını ve toplumun temel karakterini bozmayacak bir yaklaşım ile objektif, şeffaf ve adaletli esaslarla yeniden düzenlenmesini hedefler.

 

2. CTP’nin Önerisi: Yeni vatandaşlık mekanizması ile a) Doğal nüfus artışı göz önünde bulundurularak her yıl için kota belirlenmesini, b) Evlilikler dışındaki koşullarda 5 yıl aralıksız KKTC’de ikamet edenlere beyaz kimlik için başvuru hakkı verilmesini, c) Beyaz kimlik sahiplerinin 5 yıl aralıksız KKTC’de ikamet etmesi halinde vatandaşlığa başvurma hakkının tanınmasını, d) Başvuruların en eski tarihte gelenden başlayarak en yeni tarihte gelene doğru sırayla değerlendirilmesini, e) Özel durumlarda verilecek vatandaşlıklar için Bakanlar Kurulu yerine Meclis’in karar üreteceği bir yapının oluşturulmasını ve f) Yeni vatandaş olanların ilk genel seçimlerde ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmamasını sağlar.

DP’nin Önerisi: Yeni vatandaşlık mekanizması ile a) öncelikle aile bütünleşmesini sağlayacak düzenlemeler hayata geçirilir b) ilk orta ve lise tahsilini KKTC de geçirmiş gençler objektif değerlendirmelerden geçirilerek vatandaşlığa geçirilecek, ebeveynlerine ise daimi ikamet izni verilece c) Yeni vatandaşlık müracaatları belirli bir süre için durdurulacak d) yeni vatandaşlık başvuru hakkı doğurmayacak düzenlemelere gidilecek e) dış yatırımcıların hisse oranlarını engelleyen yasal maddeler kaldırılarak yatırım maksatlı gelen işadamlarına daimi ikamet izni verilecek f) özel durumlarda vatandaşlık verme yetkisi KKTC Meclisi Dilekçe Komitesine devredilecek

Uzlaşma Önerisi: Dilekçe Komitesi’nin vatandaşlık vermesi ona yürütme yetkisi verilmesi anlamına gelir ki Meclis komitelerinin böyle bir yetkisi yoktur. Ancak dilekçelerin once bu Komite’de görüşülmesi ve kararın Meclis’te verilmesi kabul edilebilir.

Yabancı yatırımcılara yasada belirlenen objektif ve ayrıntılı düzenlemeler çerçevesinde ikamet hakkı verilmesi kabul edilebilir.

KKTC’de doğmuş, ilk, orta ve lise tahsilini burada yapmış kişilere, 18 yaşını geçmeleri durumunda, vatandaşlık konusunda, kota çerçevesinde, öncelik hakkı verilmesi kabul edilebilir.

 

3. DP’nin Önerisi: Çalışma Yasası nedeniyle cezaya girenlere af çıkartılarak özellikle aile bütünleşmesini sağlayacak düzenlemeler hayata geçirilerek Meclis Dilekçe komitesi bu maksatla yetkilendirilecek.

Uzlaşma Önerisi: Bölünmüş ailelerin bütünleştirilmesi için yeni vatandaşlık hakkı yaratmamak koşuluyla çalışma başlatılması kabul edilebilir.

 

E. KAMU YÖNETİMİ

Kurulacak olan koalisyon hükümeti;

1. CTP’nin Önerisi: Kamu reformuna ilişkin Kamu Görevlileri Yasası’nı ve Kamu Hizmeti Komisyonu’nun kompozisyonunun değiştirilmesine ilişkin yasayı altı ay içerisinde Meclis’ten geçirir.

DP’nin Önerisi: Kamu Hizmeti Komisyonu'nun kompozisyonunun değiştirilmesine ilişkin yeni bir yasayı altı ay içerisinde Meclisten geçirir. Kamu reformunun ülkemiz şartlarına en uygun şekilde gerçekleşmesini sağlayacak çalışmaları derhal başlatır.

Uzlaşma Önerisi: Kamu Hizmeti Komisyonu'nun kompozisyonunun değiştirilmesine ilişkin yeni bir yasayı altı ay içerisinde Meclisten geçirir. Kamu reformunun ülkemiz şartlarına en uygun şekilde gerçekleşmesini sağlayacak çalışmaları derhal başlatır ve bu çerçevede Kamu Görevlileri Yasası’nı altı ay içerisinde Meclis’ten geçirir.

 

2. Merkez Bankası’nın yönetimi KKTC yetkili makamları tarafından atanır.

 

3. CTP’nin Önerisi: Kıbrıs sorununda karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmayla adanın silahsızlanması gerçekleşene kadar Anayasal değişiklikle Yürütme Organı’nın yer alacağı Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun yaşama geçmesini, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın KKTC yurttaşlarında olmasını ve polisin özerk, tarafsız, hukuka ve sivil otoriteye bağlı bir zeminde şekillenmesini öngörür.

DP’nin Önerisi: Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nun yaşama geçmesini, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’nın KKTC yurttaşlarında olmasını ve polisin özerk, tarafsız, hukuka ve sivil otoriteye bağlı bir zeminde şekillenmesini öngörür.

 

4. Polis nakil tüzüğünün gözden geçirilmesini ve bilgi, liyakat ve kıdem unsurlarını gözeterek Polis Yasası’nın yeniden düzenlenmesini öngörür.

 

5. DPÖ’nün ve kurulacak olan İstatistik Kurumu’nun Başbakanlığa bağlı olmasını öngörür.

 

6. Ceza Yasası’nı değiştirerek, rüşvet, görevi ihmal, suiistimal, yolsuzluk gibi suçları, cezalarının artırılmasını ve milletvekilleri tarafından işlenen benzer fiillerin de bu kapsama alınmasını gözeterekyeniden düzenler.

 

7. Geçici memur statüsü kaldırılacak ve yeni geçici memur atanmayacaktır. Geçici memur ihtiyacı sözleşmeli personel statüsü aracılığıyla karşılanacaktır.

 

8. Bugüne kadar atanan geçici memurlardan atamaları hukuka aykırı biçimde yapılmış olanların görev süresi uzatılmayacaktır.

 

9. Geçmiş hükümetler döneminde yapılan hukuka aykırı işlemlerin geri alınması ve kamu görevlileri tarafından işlenmiş suçların savcılığa havale edilmesi için dört bakandan oluşan özel bir çalışma komitesi kurulur.

 

F. EKONOMİ

Kurulacak olan koalisyon hükümeti;

1. CTP’nin Önerisi: Sibel Siber Hükümeti’nin programında yer alan ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış olan Ekonomiyi Kayıt Altına Alma Eylem Planı’nı aynen kabul eder.

DP’nin Önerisi Çerçevesinde Hazırlanmış Uzlaşma Önerisi: Ekonomiyi kayıt altına alma eylem planının yürürlüğü, pratikte ortaya çıkması olası sorunlar çerçevesinde değerlendirilerek devam ettirilir.

 

2. 2013-2015 TC-KKTC Mali Protokolü’nün KKTC ekonomisinin canlandırılması amacıyla gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi için çalışma başlatır.

 

3. Uzlaşma Önerisi: Başbakanlığa bağlı özerk bir kurum olan YAGA’nın yatırımlarla ilgili bürokratik işlemlerin tamamının koordinasyonu ve sonuçlandırılması konusunda tek yetkili kurum olmasını sağlar.

 

4. Başbakanlığa bağlı Ekonomik Danışma Konseyi kurulması ve Başbakan Yardımcısının da bu Konsey’in üyesi olmasını öngörür.

 

5. DP’nin Önerileri Doğrultusunda Uzlaşma Önerisi: Vakıflar İdaresinin ve Vakıflar Bankası’nın özerk yönetimlere kavuşturulmasını sağlar. Kooperatif Merkez Bankasının sahiplerine devredilmesi için çalışma başlatır.

 

6. Rekabet Kurumu ile ilgili mevzuatı değiştirerek Kurum’un özerkliğini ve işlevselliğini güvence altına alır.

 

7. Özelleştirme Yasası’nı, özelleştirmeyle ilgili kararların şeffaf biçimde alınmasını, her aşamada yargı organının ve kamuoyunun denetimine tabi olmasını, özelleştirilen kurumlarda çalışanların işsiz kalmasının önlenmesini, özelleştirilen kurumlarda çalışacak olanların sosyal ve ekonomik haklarının güvence altına alınmasını ve özelleştirilen kurumların devletin yakın gözetimi ve denetimi altında olmasını sağlamak amacıyla değiştirir. Özelleştirme Yasası’nda tekelleşmeye yol açacak özelleştirmenin yasak olduğunu açıkça düzenler.

 

8. AB normlarına uygun bir İhale Yasası’nı altı ay içerisinde Meclis’ten geçirir.

 

9. CTP’nin Önerisi: Enerji maliyetlerinin düşürülmesi, arz güvenliği ve enerji verimliliğinin sağlanması hedeflerine bağlı olarak KIB-TEK’in özerkliğini sağlayacak yasal düzenlemeleri yapar.

DP’nin Önerisi Çerçevesinde Hazırlanan Uzlaşma Önerisi: Enerji maliyetlerinin düşürülmesi, arz güvenliği ve enerji verimliliğinin sağlanması hedeflerine bağlı olarak KIB-TEK’in özerklik ilkesi çerçevesinde yeniden yapılanmasını sağlayacak yasal düzenlemeleri yapar.

 

10. CTP’nin Önerisi: AKSA, Ercan ve DAİ-DAK konusunda yapılan sözleşmelerin ve bu sözleşmelerin hazırlanma süreçlerinin hukuka uygunluğunun ve yapılan sözleşmelere uyulup uyulmadığının değerlendirilmesi için bir komisyon kurar ve komisyon çalışmaları doğrultusunda, hukuka aykırılığın tespit edilmesi durumunda, ülke ekonomisine zarar vermeyecek biçimde tek yanlı fesih işlemlerini yapar.

DP’nin Önerisi: ERCAN ihale süreci ve sonucunun mevcut yasalarımıza uygunluğu gözden geçirilerek ülke gerçek ve ihtiyacına uygun bir sonucun ortaya çıkartılması sağlanır. AKSA, DAİ DAK, KTHY gibi halkımız açısından önemli sonuçların hayata geçiş süreçlerini araştırarak gereken kararları üretir.

 

11. Telekomünikasyon İdaresinin özerk bir yapıya sahip olmasını öngörür.

 

12. DP’nin Önerisi: Mazbata Yasası ve Faiz Yasasını ivedilikle ele alarak iyi niyetli borçlu ve alacaklıları koruyacak bir düzenleme süratle hayata geçirilir. Bu iki yasanın destekleyicisi konumundaki İcra İflas Yasası ve Sicil Affı Yasası gibi yasalar da süratle ve eş zamanlı ele alınır.

 

CTP’nin Önerisi: Yeniden Yapılandırma Yasası, Faiz Yasası ve İcra-İflasa ilişkin düzenlemeler, bir paket halinde, en geç altı ay içerisinde hazırlanır. İpotekli Mal Satış Tüzüğünün uygulanmasını sağlayacak çalışmalar yapılır.

 

13. DP’nin Önerisi: TOMA ihalesinin iptali gerçekleştirilir ve toplu gösteriler amacını aşmadığı müddetçe Devlet gücü ile dağıtılamayacağı ilkesi hayata geçirilir.

CTP’nin Önerisi: TOMA İhalesinin iptali için çalışma başlatılır.

 

14. Gençler arasında yaygınlaşmış olan uyuşturucu kullanımını minimize etmek ve gençlerimizin geleceğini kurtarmak maksadı ile rehabilitasyon merkezleri olıuşturulur ve suç işleyen gençlerimize öncelikli olarak tedavi tercihi sunulur.

 

15. Kadın sığınma evlerinin açılması için çalışma başlatılır.

 

16. DP’nin Önerisi Çerçevesinde Hazırlanmış Uzlaşma Önerisi: E-devlet projesi profosyonelce ele alınarak sonuçlandırılır, bu projeyle ilgili ihalelerin yurt içinde açılması sağlanır ve KKTC'nin bir bilişim adası haline getirilmesi hedeflenir.

 

17. DP’nin Önerisi: Potansiyel çocuk suçlarının önlenmesi amacı ile bir çocuk izleme merkezi oluşturulur ve çocuk suçlarının önlenmesi sağlanır.

CTP’nin Önerisi: Çocukların suça itilmesinin önlenmesi amacıyla “Çocukların Suça İtilmesinin Önlenmesi Merkezi” oluşturulur.

 

18. DP’nin Önerisi: KKTC Meclisi nezdinde 3 adet komitenin daimi görev yapması sağlanır.  A.Yüksek Mahkeme kararlarını takip ve yasal mevzuat gereksinimlerini tespit komitesi. B.Geçmişten günümüze eksik, kadük, hatalı, yanlış veya modernleşmesi gereken mevzuat araştırma, raporlama komitesi. C.Yasal mevzuat hazırlama teknik komitesi.

CTP’nin DP Önerisine Yönelik Eleştirisi: Üç daimi komite daha kurulursa 50 milletvekilinin bu kadar çok daimi komitede verimli çalışması olanaksız. Bu görevlerin tümünün bizim önerdiğimiz özel görevli ad hoc komitenin alanında kalması daha doğru. Kaldı ki bunların hepsi birbiriyle ilintili olduğundan ayrı ayrı komitelere verilmesi gereksiz yetki çatışmaları yaratabilir.

 

19. Trafikle ilgili konular tek birim arafından yönetilmelidir.

 

20. Çevre ile ilgili konularda koordinasyonun sağlanması için bir komite kurulur. Komitenin başkanlığını Çevre Bakanı yapar.

Diğer Haberler
SPOR
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 - 2020 Ada Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0533 876 99 76