• BIST 95.852
  • Altın 190,702
  • Dolar 4,6622
  • Euro 5,4311
  • Lefkoşa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Mağusa 25 °C
  • İskele 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • Lefke 26 °C

İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı!

İşte Fenerbahçe'nin yeni başkan adayı!
Meh­met Ali Ay­dın­lar, 2-3 Ka­sım’da ya­pı­la­cak ola­ğa­nüs­tü kon­gre­de Fe­ner­bah­çe baş­kan­lı­ğı­na aday ol­du­ğu­nu açık­la­dı....

mehmet-ali-aydinlar-fenerbahce-baskanligina-aday-oldu_834251_720_400Meh­met Ali Ay­dın­lar, 2-3 Ka­sım’da ya­pı­la­cak ola­ğa­nüs­tü kon­gre­de Fe­ner­bah­çe baş­kan­lı­ğı­na aday ol­du­ğu­nu açık­la­dı. TFF’nin es­ki baş­ka­nı, Aziz Yıl­dı­rım önder- liğindeki mev­cut yö­ne­ti­min gö­rev­de kal­ma ar­zu­su ne­de­niy­le bu ka­ra­rı al­dı­ğı­nı di­le ge­tir­di.

Fe­ner­bah­çe’de 2 Ka­sım’da ya­pı­la­cak se­çim­li ola­ğa­nüs­tü kon­gre ön­ce­si kı­lıç­lar çe­kil­di. 3 Tem­muz şi­ke so­ruş­tur­ma­sı­nın pat­lak ver­di­ği gün­den be­ri Sa­rı-La­ci­vert­li yö­ne­tim­le yıl­dı­zı hiç ba­rış­ma­yan Tür­ki­ye Fut­bol Fe­de­ras­yo­nu es­ki Baş­ka­nı Meh­met Ali Ay­dın­lar, baş­kan­lık kol­tu­ğu için aday­lı­ğı­nı res­men açık­la­dı.

Şart koşmuştu ama...

Ay­dın­lar ge­çen ayki ba­sın top­lan­tı­sın­da mevcut baş­ka­n Aziz Yıl­dı­rım’ın ya da onun işa­ret ede­ce­ği bir is­min aday ol­ma­sı ha­lin­de kon­gre­de ken­di­si­nin de aday ola­ca­ğı­nı du­yur­muş­tu. Yıldırım’ın kararını beklemeden adaylığını duyuran Ay­dın­lar ge­rek­çe­le­ri­ni sı­ra­lar­ken de mev­cut yö­ne­ti­mi yer­den ye­re vur­du.

İş­te o açık­la­ma­dan sa­tır baş­la­rı:

 

1) 18 Ey­lül’de­kİ top­lan­tı­da aday ol­ma­dı­ğı­mı be­lirt­miş­tim. An­cak, mev­cut an­la­yı­şın ku­lü­bü ge­tir­di­ği nok­ta­ya rağ­men yö­ne­tim­de de­vam et­me ıs­ra­rı ol­du­ğu tak­dir­de ka­ra­rı­mı göz­den ge­çi­re­ce­ği­min al­tı­nı çiz­miş­tim. Ge­li­nen nok­ta­da gün­dem mad­de­le­ri­ni ve sa­tır ara­la­rı­nı oku­du­ğum­da, mev­cut zih­ni­ye­tin bü­yük bir ar­zu ile yö­ne­tim­de de­va­ma ka­rar­lı ol­du­ğu­nu açık­ça tes­pit ettim.

 

2) Fe­ner­bah­çe, mev­cut zih­ni­ye­tin de­va­mı­na da­ir bü­tün işa­ret­le­ri ta­şı­mak­ta olan bir ola­ğa­nüs­tü ge­nel ku­ru­la gö­tü­rül­me­ye ça­lı­şıl­mak­ta­dır. Ül­ke spo­ru­nun te­mel di­re­ği olan Tür­ki­ye’nin en bü­yük si­vil top­lum ör­gü­tü, plan­sız, prog­ram­sız, pro­je­siz, viz­yon­suz bir se­çim an­la­yı­şı ile geç­mi­şe da­ir hiç­bir şe­yi sor­gu­la­mak­sı­zın ye­ni bir dö­ne­mi da­ha baş­lat­ma­ya ha­zır­lan­mak­ta­dır.

 

3) De­tay­lı ma­li tab­lo­la­rı ve fi­nan­sal açı­lım­la­rı hiç kim­se ta­ra­fın­dan bi­lin­me­yen, kon­so­li­de ra­kam­la­rı be­lir­siz, şef­faf­lık­tan uzak bir ya­pı kon­gre üye­le­ri­ne ha­ma­si şam­pi­yon­luk söz­le­ri ve­ri­le­rek ye­ni bir dö­nem adı­na oya su­nul­mak­ta ve her­han­gi bir de­ğer­len­dir­me­ye im­kan ta­nın­ma­mak­ta­dır.

 

4) Kon­gre oyun­la­rı ile baş­kan aday­la­rı­nın ön­le­ri ke­sil­mek is­ten­mek­te, söz ve­ril­di­ği hal­de ih­raç ka­ra­rı ve­ril­miş ki­şi­le­re kon­gre­ye ka­tı­lım im­ka­nı ve­ril­me­ye­rek, ger­çek an­lam­da bir de­mok­ra­tik se­çim ze­mi­ni­nin te­min edil­me­sin­den im­ti­na edi­le­rek, ül­ke­nin en kök­lü ku­ru­mu sı­ra­dan bir der­nek gi­bi san­dı­ğa gö­tü­rül­me­ye ça­lı­şıl­mak­ta­dır.

 

5) Bİlİn­me­sİ ge­re­kir ki, bu bü­yük ku­ru­mun in­san­lık, ada­let, ma­ne­vi de­ğer­ler, ön­cü rol oy­na­ma, ba­şa­rı ve li­der­lik ol­gu­la­rı ile şe­kil­len­miş olan DNA’sı ar­tık bu an­la­yı­şı ka­bul et­me­mek­te, bün­ye­si red­det­mek­te­dir. Bü­yük Fe­ner­bah­çe as­la ve as­la sa­hip­siz de­ğil­dir. Ki­şi­le­rin he­ge­mon­ya­sı ve şa­hıs şir­ke­ti man­tı­ğı ile iş­le­ti­le­rek hiç­bir ye­re gö­tü­rü­le­mez.

6) Bu doğ­rul­tu­da, ku­lü­bün için­de bu­lun­du­ğu du­rum, ge­rek kon­gre üye­le­ri ve ta­raf­tar­dan ge­len ta­lep ve te­vec­cü­hü göz önü­ne ala­rak, 26 yıl­dır hiz­met ver­di­ğim ku­lü­bü­mün tem­sil et­ti­ği ger­çek de­ğer­le­re sa­hip çık­ma adı­na ola­ğa­nüs­tü ge­nel ku­rul­da baş­kan­lı­ğa aday­lı­ğı­mı koy­ma ka­ra­rı al­mış bu­lu­nu­yo­rum.

Şen ve Kalkavan’dan destek iddiası

Mehmet Ali Aydınlar’ın başkan adaylığını açıklamasının ardından dedikodu kazanları kaynamaya başladı. Sarı-Lacivertli camianın önde gelen isimlerinden Ali Şen ve Şadan Kalkavan’ın Aydınlar’a kongrede destek vereceği iddia edildi.

Küme düşmeyi kaldıracaktı

Ya­men Uzun ve Hu­lu­si Bel­gü’nün ar­dın­dan aday­lı­ğıını açık­la­yan 3’ün­cü isim olan Ay­dın­lar TFF baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de şi­ke su­çu­na pu­an ce­za­sı ge­ti­rip, kü­me düş­me­yi kal­dır­mak is­te­miş­ti. Yap­tı­ğı son ba­sın top­lan­tı­sın­da da şi­ke so­ruş­tur­ma­sı­nın pat­lak ver­di­ği ve hâ­lâ tar­tı­- şı­lan 2010-11 se­zo­nu için “O se­zo­nu yok sa­ya­cak­tık” de­miş­ti.

Aydınlar’ın eli güçleniyor

Fe­ner­bah­çe’de baş­kan aday­lı­ğı­nı açık­la­yan Meh­met Ali Ay­dın­lar, bü­yük bir des­tek­le se­çim­le­re ha­zır­la­nı­yor. Ay­dın­lar önem­li bir oy po­tan­si­ye­li­ne sa­hip di­ğer baş­kan ada­yı Hu­lu­si Bel­gü’yle, aday­lı­ğı­nı açık­la­ma­dan ön­ce bir gö­rüş­me yap­tı.

İki­li ara­sın­da ger­çek­le­şen bu bu­luş­ma­da Bel­gü’nün Ay­dın­lar le­hi­ne se­çim­den çe­kil­me fik­ri­nin gün­de­me gel­di­ği öğ­re­nil­di. İki­li bu fik­re ol­duk­ça ya­kın du­rur­ken, ca­mi­a içe­ri­sin­de ba­zı önem­li der­nek­le­rin de bu olu­şu­mu des­tek­le­ye­bi­le­cek­le­ri bil­di­ril­di. Bu ara­da Bel­gü, ke­sin ka­ra­rı­nı ve­rir­se Ay­dın­lar’ı des­tek­le­ye­cek ama doğ­ru­dan Ay­dın­lar’ın lis­te­sin­de ol­mak gi­bi bir ta­le­bi bu­lun­mu­yor. (ÖZGÜR SANCAR)

Aidatlar belirler! ( ENGİN VEREL )

Mehmet Ali Aydınlar da Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını kamuoyuna duyurdu. Sizce kongrede neler olur?

Da­ha ön­ce “Aziz Yıl­dı­rım aday olur­sa baş­kan­lı­ğa aday­lı­ğı­mı ko­ya­ca­ğım” di­yen Meh­met Ali Ay­dın­lar, sö­zü­nü tut­tu. Hu­lu­si Bel­gü’nün de aday­lı­ğı­nı dü­şü­nür­sek, Yıl­dı­rım ile bir­lik­te 3 cid­di baş­kan ada­yı çı­ka­cak­tır. Yıl­dı­rım, aday­lı­ğı­nı koy­maz­sa mut­la­ka ken­di­si­nin des­tek­le­ye­ce­ği bir aday se­çi­me gi­re­cek­tir. Önem­li olan, kaç ge­nel ku­rul üye­si oy kul­la­na­cak...

Tü­zü­ğe gö­re 31 Mart 2013’e ka­dar yıl­lık ai­dat­la­rı­nı ya­tı­ran­lar oy kul­la­na­bi­lir. Aziz Yıl­dı­rım’ın ken­di eki­bin­de­ki bir­çok üye­nin ai­dat­la­rı­nı ya­tır­mış ol­duk­la­rı­nı bi­li­yo­ruz. Ai­dat­la­rı­nı öz­gür­ce ya­tı­ran­lar öz­gür­ce oy kul­la­la­bi­lir. An­cak ai­dat­la­rı baş­ka­la­rı ta­ra­fın­dan ya­tı­rıl­mış­la­rın ço­ğun­luk ol­du­ğu­nu bi­li­yo­ruz. Bu ki­şi­ler so­nu­cu be­lir­ler. Seçim öncesindeki cu­mar­te­si gü­nü tüm baş­kan aday­la­rı açık ko­nuş­ma ya­par­dı. Bu se­çim böy­le ol­ma­ya­cak. Bu bi­le se­çi­min de­mok­ra­tik ol­ma­dı­ğı­nın gös­ter­ge­si.

Kaynak: BUGÜN GAZETESİ

Diğer Haberler
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 - 2018 Ada Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 05488904615